Home / ข่าวสารโรงเรียน / ข่าวกิจกรรมโรงเรียน / กิจกรรม STEM ศึกษา / การอบรมเชิงปฏิบัติการครู ด้วยระบบทางไกล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย (ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศ)

 

Hits: 343