Home / ข่าวสารโรงเรียน / ข่าวกิจกรรมโรงเรียน / กิจกรรม STEM ศึกษา / การอบรมเชิงปฏิบัติการครู ด้วยระบบทางไกล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย (ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศ)

 

Hits: 332

 
 
 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.tvm.ac.th/student66/