Home / ข่าวสารโรงเรียน / ข่าวกิจกรรมโรงเรียน / กิจกรรม STEM ศึกษา / การอบรมเชิงปฏิบัติการครู ด้วยระบบทางไกล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย (ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศ)

 

Hits: 217

SHARE :
 
 

สมทบทุนก่อสร้างมัสยิด Kisda

 

กิจกรรมที่ใกล้เข้ามา