ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2556

ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทีมงานของศูนย์วิจัยการพัฒนาการเกษตรยะลาเป็นวิทยากรบรรยายขั้นตอนการกระบวนการต่างๆ(ในการติดตายาง)เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่นักเรียนณ ศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรยะลา ปีการศึกษา 2556

ภาพกิจกรรม

1.ลงทะเบียนก่อนรับการอบรม

2.ลักษณะพันธุ์ตายางก่อนติดตา

3.นักเรียนกำลังฟังการบรรยายลักษณะพันธุ์ยาง

4.พื้นที่ปลูกกิ่งตายาง 5.ลักษณะพันธุ์ยางที่ใช้ในการติดตา

Hits: 77