Home / ข่าวสารโรงเรียน / ข่าวกิจกรรมโรงเรียน / กิจกรรมชุมนุม Garbage Bank (นักเรียนชาย)

 

กิจกรรมชุมนุม Garbage Bank 9/01/61??นักเรียนชาย
ผลิตภัณท์เฟอร์นีเจอร์จากล้อยางรถยนต์

Hits: 167

 
 
 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.tvm.ac.th/student66/