กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุด

กิจกรรมถามตอบกับอาเซียน

      กิจกรรมนี้จัดภายห้องสมุด โดยการแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆ บรรณารักษ์จะถามเกี่ยวกับอาเซียน นักเรียนตอบลงในกระดาษใช้เวลาประมาณ 20 นาที่ เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนอยากรู้ในเนื้อหาสาระอาเซียนมากขึ้น เมื่อตอบถูกทั้งหมดจะได้รางวัล

 

Hits: 195