Home / TVM GALLERY / ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในกิจกรรมการประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประเภท การทดลอง

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในกิจกรรมการประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประเภท การทดลอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP การประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการทำโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ใช้ทักษะการนำเสนอโครงงานอย่างมืออาชีพ รวมถึงการอยู่รวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนใต้

รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
นายเอ็มกาดาฟี ยีสาและ
นายลุกมาน ดาดี
เรื่อง การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมน้ำยางพาราโดยใช้ถ่านกัมมันต์จากฟางข้าว

รางวัลชมเชย
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
นางสาวนูรมา ลิเดร์
นางสาวฮัสวานี อาแว
นางสาวอารีนา มามุ
เรื่อง การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกไข่ไก่ผสมฟางข้าวและเศษถ่าน

รางวัลชมเชย
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
นายนิลุกมาณ ดือราแม
นายอานาส ดือราแม
เรื่อง การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดใบมะกูดและตะไคร้ในการดับกลิ่นคาวปลาดุก

Hits: 1515