Home / ความภาคภูมิใจ / คะแนนสอบคณิตศาสตร์ O-NET ม.3 100 คะแนนเต็ม

 

รู้สึกภาคภูมิใจกับ ด.ช.อิมรอน เจ๊ะเละ  พร้อมคะแนนสอบคณิตศาสตร์ O-NET ม.3100 คะแนนเต็ม นี่คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจของครูทุกคน

Hits: 383