Home / ข่าวสารโรงเรียน / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ตารางสอบ คัดเลือกนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561

 

ตารางสอบ คัดเลือกนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561

สอบวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 คะแนนเต็ม 120 คะแนน

เวลา ชุดที่ วิชา เวลาสอบ
09.00 – 9.50 น. 1 คณิตศาสตร์

คะแนนเต็ม 30 คะแนน

50 นาที
10.05 – 10.55 น. 2 ภาษามลายู-อิสลามศึกษา

คะแนนเต็ม 30คะแนน

50 นาที
11.10 – 12.00 น. 3 ภาษาไทย

คะแนนเต็ม 30คะแนน

50 นาที
12.15 – 13.05 น. 4 ภาษาอังกฤษ

คะแนนเต็ม 30คะแนน

50 นาที

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4  สายวิทย์ – คณิต  คะแนนเต็ม 150 คะแนน

เวลา ชุดที่ วิชา เวลาสอบ
09.00 – 9.50 น. 1 คณิตศาสตร์

คะแนนเต็ม 30 คะแนน

50 นาที
10.05 – 10.55 น. 2 อิสลามศึกษา

คะแนนเต็ม 30คะแนน

50 นาที
11.10 – 12.00 น. 3 วิทยาศาสตร์

คะแนนเต็ม 30คะแนน

50 นาที
12.15 – 13.05 น. 4 ภาษาไทย

คะแนนเต็ม 30คะแนน

50 นาที
12.15 – 13.05 น. 5 ภาษาอังกฤษ

คะแนนเต็ม 30คะแนน

50 นาที

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4  สายศิลป์ทั่วไป   คะแนนเต็ม 120 คะแนน

เวลา ชุดที่ วิชา เวลาสอบ
09.00 – 9.50 น. 1 สังคมศึกษา

คะแนนเต็ม 30 คะแนน

50 นาที
10.05 – 10.55 น. 2 อิสลามศึกษา

คะแนนเต็ม 30คะแนน

50 นาที
11.10 – 12.00 น. 3 ภาษาไทย

คะแนนเต็ม 30คะแนน

50 นาที
12.15 – 13.05 น. 4 ภาษาอังกฤษ

คะแนนเต็ม 30คะแนน

50 นาที

Hits: 1106