Home / ข่าวสารโรงเรียน / ข่าวกิจกรรมโรงเรียน / กิจกรรมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ / ปฏิบัติการเคมี เรื่อง การไทเทรตหาจุดยุติของสารละลายกรด-เบส

 

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.20 – 14.40 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SMP โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ได้มีการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการวิชาเคมี เรื่อง การไทเทรตหาจุดยุติของสารละลายกรด-เบส ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีอาจารย์อุหมาด เดชอรัญ เป็นอาจารย์ประจำวิชาเคมีและนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยแลปปฏิบัติการกับนักเรียน

จุดประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาคุณสมบัติของอินดิเคเตอร์ที่ต่างชนิดกันในการหาจุดยุติจากการไทเทรตของกรดเบส
2. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงสีของอินดิเคเตอร์ในช่วงค่า pH ที่ต่างกัน
3. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเลือกใช้อินดิเคเตอร์ให้เหมาะสมกับการทดลอง

จากการทดลอง
นักเรียนสามารถอธิบายกระบวนการไทเทรตขอลสารละลายกรด-เบส และการคำนวณหาความเข้มข้นของสารตัวอย่างที่กำหนดให้ได้ และเข้าใจคุณสมบัติของอินดิเคเตอร์ในการหาจุดยุติ

Hits: 1097