Home / ข่าวสารโรงเรียน / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก(ครูใหม่) ปีการศึกษา 2561

 

ผู้ที่มีรายชื่อให้มารายงานตัว ในวันพุธ ที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น.

ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 5  มีรายชื่อดั้งนี้

          1.เอกคณิตศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ- สกุล หมายเหตุ
1 นางสาวฟาตีฮะ  สาและ รายงานตัว
2 นางสาวฮุสนา  การูมอ รายงานตัว
3 นางสาวสากียะห์  กาปา รายงานตัว
4 นางสาวอาตีเราะห์  เจะมาซอ รายงานตัว

 

ลำดับที่ ชื่อ- สกุล หมายเหตุ
1 นางสาวอุลญา  อภิบาลแบ สำรอง
2 นางสาวรูซีตา  ยูโซะ สำรอง

 

          2.เอกเคมี

ลำดับที่ ชื่อ- สกุล หมายเหตุ
1 นางสาวมาสนี  สะอิ รายงานตัว

 

ลำดับที่ ชื่อ- สกุล หมายเหตุ
1 นางสาวซุลฟา  อลัม สำรอง

Hits: 2394