Home / ข่าวสารโรงเรียน / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกครูใหม่

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกครูใหม่  โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ

ประจำปีการศึกษา 2563 

โดยเปิดสอบจำวนวน 3 สาขาวิชา ดังนี้

1. เอกคณิตศาสตร์  จำนวน 3 อัตรา

1. นายยูสรี อับดุลซามะ
2.. นางสาวรูวัยดา สาและ
3. นางสาวณะอีหม๊ะ กาเจ
4. นางสาวไซนับ เวาะแม
5. นางสาวสุรายา ลาเต๊ะ
6. นางสาวฟูซียะห์ อับดุลเล๊ะ
7. นางสาวนูรีซัน ดอเลาะ
8. นางสาวอาดีละห์ มะยีแต
9. นางสาวอานีสะ หะยีดือราแม
10. นางสาวมีซาน โตะพง
11. นางสาวรวยดา กุโน
12. นางสาวซารีฟะห์ บือโต

2. เอกวิทยาการคำนวน จำนวน 1 อัตรา

1. นางสาวกูฮูดาห์ รายอลือแมะ
2. นายมะบุคอรี สาเลง
3. นางสาวโซเฟียฮ ยูโซะ
4. นายอีหมาด คาเร็ง
5. นายอารีฟีน มะแอ
6. นางสาวซูไมยะห์ สมูซอ

3.เอกเคมี  จำนวน 1 อัตรา

1. นางสาวอามีนี เจ๊ะลี
2. นางสาวอาอีเสาะ ลือแบสา
3. นางสาวซูไวบะห์ กาซอ
4. นางสาวมูรนี อาแว
5. นางสาวศศิภา บุญแรง
6. นางสาวซูไฮดา ละบูยา
7. นางสาวปนัดดา รือเสาะ
8. นางสาวยาวารี ปะอีแต
9. นางสาวอัมไมสุหรี เฮ็งตาแก๊ะ
10. นางสาวลุตฟียะห์ แซะเซ็ง
11. นางสาวนาซีฟะห์ ปาเนาะ
12. นางสาวมาเรียม กูทา
13. นายรุสลี บือราเห็ง

กำหนดการสอบ คัดเลือก

สอบข้อเขียน  วันที่ 11 มิถุนายน 2563       เวลา 10.00 – 11.00 น.  ห้องสอบ สัมมนา 1

(ให้ผู้สมัครทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัย)

ให้ผู้สมัครที่ส่ง Resume ทางอีเมล์ นำหลักฐานการสมัครประกอบด้วย ดั้งนี้

– รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

– สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน

– ใบรับรองการศึกษา / ทรานสคริป

หมายเหตุ

เฉพาะเอกวิทยาการคำนวณ สอบข้อเขียน เวลา 10.00 – 11.00 น. สอบปฏิบัติ เวลา  11.00 – 12.00น. (ให้ผู้เข้าสอบนำโน๊ตบุค และปลั๊กไฟมาด้วย)

Hits: 740