Home / ประวัติโรงเรียน

 

โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ตั้งอยู่เลขที่ 762 ถนนสิโรรส อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 มิถุนายนพ.ศ. 2494 เดิมเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม (ปอเนาะ)เพียงอย่างเดียว ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เปิดสอนทั้งวิชาศาสนาและสามัญ ขณะเริ่มเปิดดำเนินการนั้น โรงเรียนยังไม่มีที่ดินและอาคารเรียนเป็นของตนเอง ต้องอาศัยโรงยางหลังสุเหร่าบ้านกำปงบารู เป็นสถานที่เรียน

       ปี พ.ศ. 2494 นายฮายีมูฮำมัดตอเฮร์ สุหลง ได้อุทิศที่ดิน ไร่ งาน 45 ตารางวา ตั้งอยู่ที่กิโลเมตรที่ ติดถนนสายยะลา – ปัตตานี (ที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน ) ให้แก่โรงเรียน และด้วยความร่วมมือของพี่น้องประชาชนของหมู่บ้านนี้เอง ได้ช่วยกันก่อสร้างอาคารเรียนขึ้นในที่ดินดังกล่าว การจัดการเรียนการสอนในระยะเริ่มแรกยังไม่เป็นระบบเช่นปัจจุบัน กล่าวคือยังไม่เป็นชั้นเรียน ไม่มีหลักสูตร ต่อมาได้มีผู้บริจาคที่ดินให้แก่โรงเรียนเพิ่มขึ้น รวมเนื้อที่ทั้งหมดได้ประมาณ 11ไร่เศษ และนายหะยีฮารน สุหลง ได้เข้ามาเป็นผู้ดำเนินการจัดสรรระบบการเรียนการสอนภายในโรงเรียน ตามที่เห็นสมควร ระยะแรกเปิดรับเฉพาะนักเรียนชายเข้าเรียน ต่อมาเปิดรับนักเรียนหญิง โดยแยกเป็น โรงเรียน คือ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิและโรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ เปิดสอนวิชาศาสนาเพียงอย่างเดียว

       ปี พ.ศ. 2506 นายฮายีมูฮำมัดตอเฮร์ สุหลง ได้มอบหมายให้นายฮารน เตาฟิก นายนิวัฒน์ ชาจิตตะ และนายหะยีเฮง ตอฮา ยื่นคำร้องต่อทางราชการเพื่อขอจัดตั้งเป็นมูลนิธิขึ้น เรียกว่า  อิสลามวิทยามูลนิธิ” และได้รับอนุญาตในกลางปีนั่นเอง โดยนายหะยีฮารน สุหลง ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูใหญ่และผู้จัดการโรงเรียน ต่อมาได้ยกทรัพย์สินทั้งหมดของโรงเรียนให้อยู่ในการควบคุมดูแลและความรับผิดชอบของมูลนิธิ อิสลามวิทยามูลนิธิ มูลนิธิฯซึ่งเป็นนิติบุคคลได้บริหารโรงเรียนในรูปของคณะกรรมการและได้มีการปรับปรุงการเรียนการสอนตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

พ.ศ. 2507 เริ่มจดทะเบียนจัดตั้งโรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิขึ้น
พ.ศ. 2508 ได้เปิดสอนวิชาศาสนาควบคู่วิชาสามัญเป็นปีแรกโดยได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากศึกษาธิการจังหวัดยะลา ในสมัยนั้นคือนายแจ้ง สุขเกื้อ มูลนิธิเอเชียและกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้เปิดสอนชั้น ป. 5 เป็นปีแรก
พ.ศ.2510 ได้เปิดสอนชั้น ป. 7 และได้ขยายชั้นเรียนเรื่อยมาตามความเหมาะสม จนได้เปิดสอนชั้น ม.ศ. 1 ถึง ม.ศ. 3 และชั้น ม. 1 ถึง ม.3 ตามลำดับ
พ.ศ.2525 ได้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.4 ) เป็นปีแรก และขณะนั้นได้เปิดสอนวิชาศาสนาและวิชาสามัญตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

***วิชาศาสนาเปิดสอนตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-10 เวลาเรียน 08.00 – 12.00 น.***
***วิชาสามัญเปิดสอนตั้งแต่ชั้น ม. 1 – ม.เวลาเรียน 13.00 – 17.00 น.***

ปี พ.ศ. 2525 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำโครงการด้านวิทยาคารสงเคราะห์ เพื่อช่วยเหลือโรงเรียน และ   ได้รับอนุมัติจากรัฐบาล โรงเรียนจึงได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการดังกล่าว จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน ชั้น ที่โรงเรียนสร้างยังไม่แล้วเสร็จเพราะขาดงบประมาณอยู่ จนสามารถใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างสมบูรณ์และปัจจุบันโรงเรียนได้มีหอพักนักเรียนมาตรฐาน จำนวน หลัง คืออาคาร ชั้น จำนวน หลัง และอาคาร ชั้น จำนวน หลัง เพื่อแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนที่เดินทางมาเรียนจากต่างจังหวัด  ปี     พ.ศ. 2536 ได้เปลี่ยนแปลงสภาพโรงเรียนตามมาตรา 15(2) เป็นโรงเรียนตามมาตรา15(1) ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2536 เป็นต้นไป

Hits: 16763