Home / TVM GALLERY / พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณแก่เยาวชนโครงการ Move World Together

 

วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณแก่เยาวชนโครงการ Move World Together ที่ได้รับเหรียญทอง จากการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้ และได้รับรางวัลพิเศษจาก INNOPA ประเทศอินโดนีเซีย ณ สนามใหญ่โรงเรียนธรรมวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

Hits: 161