Home / TVM GALLERY / พิธีแจกซากาตให้นักเรียนฟากิร มีสกีน

 

      กองทุนการศึกษานักเรียนฟากิรและมีสกีน ได้จัดพิธีมอบซากาตให้นักเรียนฟากิร มีสกีน

วันอังคาร ที่ 24 กรกฎาคม 2561   ณ ห้องประชุม 3 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิจังหวัด ยะลา “กองทุนการศึกษานักเรียนฟากิรและมีสกีน ”  โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ โดยมีนายอับดุลเราะมาน ตูปะ เป็นประธานกองทุน ได้แจกซากาต แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อันเนื่องมาจากความยากจนและกำพร้าอนาถาที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนได้รับการช่วยเหลือเพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าอาหารกลางวัน และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา ตามความสามารถของกองทุน

ซึ่งในปีการศึกษา 2561 มีจำนวนเด็กนักเรียนฟากิรและมิสกีรนที่อยู่ในความดูแลของกองทุนฯทั้งหมด 240 คน  มอบทุนคนละ 5,400 บาท เป็นค่ารถและค่าอาหารกลางวันเฉลี่ยสัปดาห์ละ 180 บาท

ทาง “กองทุนการศึกษานักเรียนฟากิรและมีสกีน ”  โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการให้โอกาสเด็กที่ด้อยโอกาสเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่ และเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่ต้องช่วยเหลือเด็กๆเหล่านั้น

 

 

Hits: 1384