Home / ข่าวสารโรงเรียน / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

 

โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ

การรับนักเรียนใหม่  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

  1. โปรแกรมที่รับ

     ม.1   รับจำนวน  23  ห้อง    จำนวนนักเรียน  1,052  คน   มีโปรแกรมดังนี้

โปรแกรมวิชา  Tahfiz-Science (รับเฉพาะผู้ชาย ) 1 ห้อง    จำนวน 35 คน
โปรแกรม SMA ผู้ชาย 1 ห้อง จำนวน 35  คน   ผู้หญิง 2 ห้อง จำนวน 70  คน
โปรแกรมทั่วไป  จำนวน 19 ห้อง  จำนวนนักเรียน 912 คน


ม.4   รับจำนวน  21  ห้อง   จำนวนนักเรียน  966  คน   มีโปรแกรมดังนี้

โปรแกรมวิชา  SMP ผู้ชาย 1 ห้อง จำนวน 25 คน ผู้หญิง 1 ห้อง จำนวน 35 คน
โปรแกรม วิทย์-คณิต จำนวน 17 ห้อง     จำนวนนักเรียน 816 คน
โปรแกรมศิลป์ทั่วไป  จำนวน 2 ห้อง       จำนวนนักเรียน  90 คน

 

ศาสนา ชั้น 1  อิบตีดาอีย์   ถึง  ชั้น  3 มูตาวาซีเตาะห์
ชั้น 1 ซานาวีย์   โปรแกรม อาหรับ AP 
โปรแกรม นูซันตารา NP

     

2.หลักฐานการรับสมัคร


2.1 ใบรับรองจากสถานศึกษา (ปพ.7)  หรือ (ปพ. 1 )
2.2  สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 1 ฉบับ
2.3  รูปถ่ายขนาด  1  นิ้ว  จำนวน  2  รูป
2.4  ค่าสมัคร 20 บาท

3.วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

3.1 สมัครด้วยตนเอง  วันที่  1-28  กุมภาพันธ์ 2561  ณ ห้องวิชาการศาสนา  เวลา 08.30-16.00 น. (ยกเว้น วันศุกร์)
3.2 ทางไปรษณีย์หรือทางเว็บไซด์  ตั้งแต่วันที่ 1 – 28  กุมภาพันธ์ 2561 ( www.tvm.ac.th)

 

4.ประกาศผังห้องสอบ / รายชื่อ
วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561   (ตามห้องสอบที่กำหนด)

4.1 บอร์ดหน้าห้องประชุม  อาคาร 5  และอาคาร 8   
4.2 ทางเว็บไซด์โรงเรียน  ( www.tvm.ac.th)

 

5.วันสอบคัดเลือก
วันเสาร์ที่  24  มีนาคม  2561   เวลา 09.00-14.00 น.

6.วิธีการคัดเลือก รับโดยสอบคัดเลือกและโควต้านักเรียนเก่า ม.3

6.1  ม.1    สอบ 4 ชุด  วิชา  (ตามตารางสอบที่กำหนด)
6.2 ม.4    สายวิทย์   สอบ 5 ชุด  วิชา    ม.4 สายศิลป์  สอบ 4 ชุด วิชา   (ตามตารางสอบที่กำหนด)
6.3  กลุ่มนักเรียนเก่า  ม.3  ที่ได้คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.0 และสอบผ่านวิชาศาสนา ไม่ต้องสอบคัดเลือก
6.4  กลุ่มนักเรียนเก่า  ม.3  ที่ได้คะแนนผลการเรียนต่ำกว่า 2.0 หรือ ติด 0,ร ศาสนาและสามัญ  ต้องสอบคัดเลือก

 

7.ประกาศผลสอบ
วันพฤหัสบดีที่  29  มีนาคม 2561

7.1 ประกาศบอร์ดหน้าอาคาร 5 และอาคาร 8
 7.2 เว็บไซด์โรงเรียน  www.tvm.ac.th

 

8.รายงานตัว / มอบตัว

– นักเรียนที่สอบคัดเลือกผ่าน  รายงานตัว วันที่ 1-4 เมษายน 2561  เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 3

หมายเหตุ   นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนด  ถือว่า สละสิทธิ์ 

หลักฐานในวันรายงานตัว  มีดังนี้

1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว    2   รูป
2. ปพ.1  (ฉบับจริง และสำเนา  1  ฉบับ ) / ใบรับรอง(ปพ.7) 
3. ใบประกาศ / ใบรับรองวิชาศาสนาฉบับจริงและสำเนา  1 ฉบับ(กรณีจบหรือย้ายมาจากโรงเรียนสอนศาสนา)  
4. สำเนาทะเบียนบ้านมีชื่อนักเรียน / บิดา / มารดา อย่างละ  1 ฉบับ   
5. สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน / บิดา / มารดา อย่างละ 1 ฉบับ 
6. สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาบัตรประชาชน ผู้ปกครอง  อย่างละ 1 ฉบับ ( กรณีผู้ปกครองมิใช่บิดา / มารดา )

 

ค่าใช้จ่าย

        สำหรับนักเรียน ม.1

โปรแกรม ทั่วไป โปรแกรม  Tahfiz – Science โปรแกรม SMA
-ค่าลงทะเบียนเรียน 300  บาท/ภาคเรียน        -ค่าลงทะเบียนเรียน 300  บาท/ภาคเรียน  -ค่าลงทะเบียนเรียน 300  บาท/ภาคเรียน 
– ค่าบัตรนักเรียนอิเล็คทรอนิคส์ (RFID)  200 บาท/ปี – ค่าบัตรนักเรียนอิเล็คทรอนิคส์ (RFID)   200 บาท/ปี – ค่าบัตรนักเรียนอิเล็คทรอนิคส์ (RFID)   200 บาท/ปี
– ค่าเรียนปรับพื้นฐาน 250 บาท   ( ค่าอาหารกลางวัน 5 มื้อ เอกสารประกอบการเรียน/แฟ้ม 1 ชุด ) – ค่าเรียนปรับพื้นฐาน 250 บาท ( ค่าอาหารกลางวัน 5 มื้อ , เอกสารประกอบการเรียน/แฟ้ม 1 ชุด ) – ค่าเรียนปรับพื้นฐาน 250 บาท ( ค่าอาหารกลางวัน 5 มื้อ , เอกสารประกอบการเรียน/แฟ้ม 1 ชุด )
– ค่าตอบแทนครูพิเศษ 2,500 บาท – ค่าตอบแทนครูพิเศษ 700 บาท
– ค่าบำรุงหอพักนักเรียน 2,500 บาท – ค่าสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์  300 บาท
– ค่าอาหาร 850 บาท/เดือน
รวม    750 บาท รวม   6,600   บาท รวม   1,750   บาท

 

สำหรับนักเรียน ม.4

โปรแกรม ทั่วไป โปรแกรม SMP ศาสนาอย่างเดียว
-ค่าลงทะเบียนเรียน 300  บาท/ภาคเรียน -ค่าลงทะเบียนเรียน 300  บาท/ภาคเรียน -ค่าลงทะเบียนเรียน 300  บาท/ภาคเรียน
– ค่าบัตรนักเรียนอิเล็คทรอนิคส์ (RFID)   200 บาท/ปี – ค่าบัตรนักเรียนอิเล็คทรอนิคส์ (RFID)   200 บาท/ปี – ค่าบัตรนักเรียนอิเล็คทรอนิคส์ (RFID)   200 บาท/ปี
– ค่าเรียนปรับพื้นฐาน 250 บาท   ( ค่าอาหารกลางวัน 5 มื้อ เอกสารประกอบการเรียน/แฟ้ม 1 ชุด ) – ค่าตอบแทนครูพิเศษ 1,000 บาท
– ค่าสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์  1,000 บาท
รวม    750 บาท รวม 2,500 บาท รวม 500 บาท

 

>>>>คลิ๊กสมัครเข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์<<<

 

 

 

 

      

 

Hits: 5926