Home / สถิติบุคลากรและนักเรียน

 

สถิติบุคลากร

จำนวนบุคลากรโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ

ลำดับที่ ประเภท   / ตำแหน่ง จำนวน
1 ผู้บริหาร 3
2 กรรมการบริหาร 10
3 ครูสอนศาสนา 250
4 ครูสอนสามัญ 231
5 พนักงานราชการ 1
6 เจ้าหน้าที่ 17
7 ลูกจ้างประจำ 3
8 เจ้าหน้าที่หอพัก 2
9 นักการภางโรง 12
10 พนักงานขับรถ 12
11 ยาม 4
12 เจ้าหน้าที่หอพัก 2
รวมทั้งหมด 545 คน

 

สถิตินักเรียน

 ปีการศึกษา 2561 มีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน ดังนี้

– จำนวนนักเรียนภาคสามัญปีการศึกษา 2561

ระดับชั้น นักเรียนชาย นักเรียนหญิง จำนวนห้องเรียน รวม
ม.๑ 478 669 23 1147
ม.๒ 434 636 23 1070
ม.๓ 327 606 21 933
รวม ม.ต้น 1,239 1,911 67 3,150
ม.๔ 293 723 22 1,016
ม.๕ 279 688 21 967
ม.๖ 225 679 20 904
รวม ม.ปลาย 797 2,090 63 2,887
รวมนักเรียนทั้งสิ้น 2,036 4,001 130 6,077

 

– จำนวนนักเรียนภาคศาสนา ปีการศึกษา 2561

ระดับชั้น นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม
1 อิบตีดาอี 142 53 195
2 อิบตีดาอี 275 294 569
3 อิบตีดาอี 408 615 1023
4 อิบตีดาอี 356 597 953
รวม อิบตีดาอี 1,181 1,559 2,740
1 มูตาวาซิต 323 600 923
2 มูตาวาซิต 213 611 824
3 มูตาวาซิต 178 508 686
รวม มูตาวาซิต 714 1,719 2,433
1 ซานาวี 134 464 598
2 ซานาวี 69 313 382
3 ซานาวี 64 230 294
รวม ซานาวี 267 1,007 1,274
รวมทั้งสิ้น 2,162 4,285 6,447

 

 

Hits: 13703