Home / ข่าวสารโรงเรียน / ข่าวกิจกรรมโรงเรียน / กิจกรรม STEM ศึกษา / ขยายเวลาลงทะเบียน การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา

 

เชิญชวนเข้าร่วมอบรมครูผู้สอน โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ขยายเวลาลงทะเบียน การอบรมครูด้วยระบบทางไกล

คลิก——->ลิงค์ลงทะเบียนอบรมครูผู้สอน โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา

Hits: 509