Home / TVM GALLERY / โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP มรภ.ยะลา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนโครงการ SMP รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

 

เมื่อวันนี้ (1 ก.พ.63) ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนโครงการ SMP รุ่นที่ 2 โดยมี พันเอกปริวิทย์ สุทธิโมกข์ นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา อาจารย์ ดร.นิสาพร มูหะมัด ประธานกรรมการฝ่ายบริหารจัดการโครงการและติดตามประเมินผล โครงการ SMP คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนโครงการ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 205 คน จาก 6 โรงเรียนเครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

อาจารย์ ดร.นิสาพร มูหะมัด ประธานกรรมการฝ่ายบริหารจัดการโครงการและติดตามประเมินผล โครงการ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนโครงการ SMP รุ่นที่ 2 ในครั้งนี้เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะครูจากโรงเรียนเครือข่าย และนักเรียนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา พร้อมทั้งแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ด้าน ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวว่า มรภ.ยะลา ได้รับจัดสรรงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ในแผนบูรณาการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ ให้ดำเนินการโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ Science Mathematics Program หรือ SMP ในโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดยะลา ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยมีเป้าหมายพัฒนาห้องเรียนต้นแบบ จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพื่อยกระดับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ป้จจุบันมีโรงเรียนในเครือข่ายทั้งหมด 12 โรงเรียน

นอกจากนี้ การประชุมเชิงปฏิบัติการปัจฉิมนิเทศในวันนี้ เพื่อมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนในโครงการ SMP

Hits: 221