ลักษณะกิจกรรม เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนยืม – คืน และอ่านหนังสืออย่างต่อเนื่อง ตลอดปีการศึกษา 2560

และจำนวนที่ยืมหนังสือมากตามที่ห้องสมุดกำหนดไว้ เมื่อสิ้นปีการศึกษา นักเรียนจะได้รับเกียรติบัตรดังกล่าว

Hits: 107