Home / ข่าวสารโรงเรียน / ข่าวประชาสัมพันธ์ / แนวทางการคัดเลือกนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

 

       แนวทางการคัดเลือกนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดไวรัส Covid-19 อันเนื่องมาจากผลกระทบจากการปิดจังหวัดยะลาที่ผ่านมา จึงส่งผลกระทบกับการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ดังกล่าว

ทางโรงเรียนจึงมีแนวทางการคัดเลือกนักเรียนใหม่ ซึ่งเดิม ใช้วิธีการสอบคัดเลือก จึงขอเปลี่ยนเป็นวิธีการจัดอันดับ โดยใช้ผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน 50% และ ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET 50% เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกเข้าเรียนแทน จึงขอความร่วมมือให้ผู้สมัครทุกท่าน จัดส่งเอกสาร ปพ.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน ซึ่งมี 2 วิธีด้วยกัน


วิธีที่ 1 ผ่านทางเว็บไซต์ www.tvm.ac.th โดยเข้าไปคลิ้กลิ้งค์นี้ >>>ส่งเอกสาร<<<ปพ.1 โดยท่านต้องไปกรอกข้อมูล ชื่อ-สกุล / เลขประจำตัวผู้สมัคร / แนบเอกสาร ปพ.1 (สามารถถ่ายรูปเอกสารใช้โทรศัพท์มือถือหรือสแกนเอกสาร ทั้งหน้า-หลัง )
*** ลิ้งค์สำหรับส่งเอกสารออนไลน์จะเปิดวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
วิธีที่ 2 ผ่านทางไปรษณีย์ไทยหรือบริษัทเอกชน แบบด่วน Express โดยจัดส่งเฉพาะสำเนาที่ถ่ายเอกสาร หน้า-หลัง 1 ฉบับ เท่านั้น


ยกเว้นศิษย์เก่าม.3 ของโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิที่ไม่ต้องจัดส่งเอกสารดังกล่าว
ท่านสามารถดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 -15 พฤษภาคม 2563

ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ : 
นางอสมา บากา โทร 085-0784225
ที่อยู่ (ป้อมยาม) โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนกรอกฟอร์มส่งเอกสาร
1. รหัสประจำตัวผู้สมัคร (5 หลัก)
2.รูปถ่าย ปพ.1 ทั้งหน้าและหลัง  หรือ ไฟล์ ปพ.1 ที่เป็น PDF

ขั้นตอนการส่งเอกสารออนไลน์ 
1. เปิด ลิ้งคนี้ >>> ส่งเอกสาร<<<
2. ลงชื่อเข้าใช้งานด้วยบัญชี gmail 
3.กรอกข้อมูลตามฟอร์ม 
4.แนบรูปถ่าย ปพ.1 ทั้งหน้าและหลัง  หรือ แนบไฟล์ที่เป็น PDF
5.กดส่งเอกสาร

Hits: 7040