กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรม Science Show ครั้งที่ 4 ?
?รางวัลชนะเลิศระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทีมWe are the one
1.นายอับดุลเลาะ บาเหะ ม.5/2
2.นายอับดุลเลาะ บือแนปีแน ม.5/2
3.นายรุสดี แวดูยี ม.5/2
?รางวัลชนะเลิศระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทีม Butterfly
1.ด.ญ.ฮุสนา รัตน์ทวีป ม.1/11
2.ด.ญ.นิอัสมีฮาน ต่วนกะจิ ม.1/11
3.ด.ญ.นูรมีนท์ อะโรม ม.1/11

Hits: 684