Home / ข่าวสารโรงเรียน / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศแนวทางการปฏิบัติสำหรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564

 

ประกาศแนวทางการปฏิบัติสำหรับนักเรียน เรื่อง การเรียนออนไลน์ , การรับอุกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน หนังสือเรียนศาสนาและสามัญ สำหรับนักเรียนใหม่

Hits: 3071

 
 
 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.tvm.ac.th/student66/