โครงการห้องเรียนพิเศษ ตะฮุฟิสไซนซ์ (ท่องจำอัลกุรอาน-วิทยาศาสตร์)

TAHFIZ SCIENCE PROGRAM

หลักการและเหตุผล

อัลกุรอ่านถือว่าเป็นธรรมนูญสูงสุดสำหรับศาสนาอิสลาม  ซึงผู้ใดได้เรียนรู้และถือปฏิบัติในการดำรงชีวิตนับว่าเป็นบุคคลที่ล้ำเลิศที่สุดสำหรับเอกองค์อัลลอฮ (ซ.บ)   ดั้งวจนธรรมของท่านศาสดามูฮัมมัด (ซ.ล) ได้กล่าวไว้ว่า “บุคคลที่ดีเลิศที่สุดของพวกท่าน คื่อผู้ที่ศึกษาและสอนอัลกุรอ่าน  รายงานโดยตัรมีซี และผู้ใดอ่านและเรียนอัลกุรอ่านและปฏิบัติตามนั้น ในวันกียามะฮ์ เขาจะได้สามมงกุฎ ทำจากรัศมี (นูร) ซึ่งแสงของมันดุจดังแสงของดวงอาทิตย์ บิดา มารดาของเขาจะด้ายสวมอาภรณ์สองชุดโลกดุนยาทั้งหมดจะไม่สามารถเทียบกับค่าของมันได้ เขาทั้งสองเอ่ยถามขึ้นว่า เราได้สวมอาภรณ์นี้เพราะเหตุใด…. จะมีคำตอบว่า เพราะเหตุที่ลูกของเจ้าทั้งสองอ่านและมุ่งมั่นกับอัลกุรอ่าน (ฮากิม)

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของผู้สมัคร

1.เป็นนักเรียนชาย อายุตั้งแต่ 11-13 ปีบริบูรณ์นับถึง 31 พฤษภาคม ของปี

2.กำลังเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 เกรดเฉลี่ย 11 ภาคเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่1-ภาคเรียนที่1 ของชั้นประถมศึกษาปีที่6)

3.00 ขึ้นไป

3.สามารถอ่านกุอ่านได้ดี หากนักเรียนจำอัลกุรอ่าน 3 ญุซขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4.มีความประพฤติเรียบร้อย

5.มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์

6.มีความรักและสมัครใจเรียนประจำ (อยู่หอพักประจำ) ตลอดหลักสูตร เป็นระยะเวลา 6 ปี

8.ผู้ปกครองให้การสนับสนุนและปฏิบัติตนตามระเบียบหรือเงือนไขของโรงเรียนทุกประการ

จำนวนนักเรียนที่เปิดรับเข้าเรียน รับจำนวนจำกัด ไม่เกิน 30 คน

หลักฐานการสมัครเข้าเรียน

1.ป.พ. 7 หรือ ป.พ. 1 หรือใบรับรองที่แสดงผลการเรียนเฉลี่ย 11 ภาคเรียน 3.0 ขึ้นไป

2.สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ

3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา จำนวน 1 ฉบับ

4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของมารดา จำนวน 1 ฉบับ

5.รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

6.ชาฮาดะฮฺหรือใบรับรองความรู้วิชาศาสนา (ถ้ามี)

7.ใบรับรองการจำอัลกุรอ่าน (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่าย

1.ค่าอาหาร (2 มื้อต่อวัน) 850 บาท/เดือน

2.ค่าที่พัก ภาคเรียนละ 2,500 บาท

3.ค่าห้องเรียนโครงการพิเศษ ภาคเรียนละ 2,500 บาท

4.ค่าบำรุงโรงเรียน ภาคเรียนละ 300 บาท

5.ค่าบัตรนักเรียน RFID  ปีละ 200 บาท

การสอบและประกาศผลสอบ

  1. สอบคัดเลือกของโรงเรียน วันที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (ตามตารางสอบที่กำหนด)
  2. ประกาศผลการสอบ วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

3.ทดสอบความสามารถในการอ่าน การท่องจำ อัลกุรอ่าน วันที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ณ อาคารมูศ็อลลา

4.ประกาศผลสอบนักเรียนโปรแกรมตะฮุฟิซไซน์ วันที่ 31 มีนาคม 2561

การายงานตัว

ให้นักเรียนโปรแกรมตะฮุฟิซไซน์ รายงานตัว ระหว่างวันที่ 1-4 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. – 16.00 น

ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 8

 

 

 

 

Hits: 3972